Back to Top Malignant Hyperthermia Unit | The Ottawa Hospital Favourite Icon